Inspecció tècnica d'edificis (I.T.E.)

El 26 de febrer de 2011 entra en vigor el Decret 187/2010 de les Inspeccions Tècniques dels
Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots les edificis d'habitatges plurifamiliars
segons el programa d'Inspeccions tècniques.

Els terminis per passar la Inspecció depenen de l'antiguitat de l'edifici:
Edificis anteriors a 1930:     fins al 31 de desembre de 2012
Edificis entre 1931 i 1950:   fins al 31 de desembre de 2013
Edificis entre 1951 i 1960:   fins al 31 de desembre de 2014
Edificis entre 1961 i 1970:   fins al 31 de desembre de 2015
Edificis a partir de 1971:      fins al 31 de desenbre de l'any en que assoleixi els 45
anys d'antiguitat

Un cop feta la Inspecció, l'edifici ha d'obtenir el Certificat d'Aptitud.
Si l'edifici té deficiències greus, s'ha de realitzar les obres necessàries per corregir-les.
Un cop acabades les obres s'ha de tramitar el Certificat d'Aptitud.
El Certificat d'Aptitud té una vigència de 10 anys.