Inspecció tècnica d'edificis (I.T.E.)

Les Inspeccions Tècniques dels edificis d'habitatges (ITE), regulats pel decret 67/2015, de 5 de maig de la Generalitat de Catalunya, s'han de passar obligatòriament en funció de l'antiguitat de l'edifici segons el quadre següent:

Edificis d'habitatges plurifamiliars:
Edificis entre 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015
Edificis entre 1961 i 1971: fins al 31 de desembre de 2016
Edificis a partir de 1971: l'any en que assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Edificis d'habitatges unifamiliars:

Anteriors a 1900: fins al 31 de desembre de 2016
Edificis entre 1901 i 1930: fins al 31 de desembre de 2017
Edificis entre 1931 i 1950: fins al 31 de desembre de 2018
Edificis entre 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2019
Edificis entre 1961 i 1975: fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975: l'any en que assoleixi els 45 anys d'antiguitat

*Nota: Els edificis d'habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment d'assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l'obligació de presentar l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d'habitabilitat.

Un cop feta la Inspecció, l'edifici ha d'obtenir el Certificat d'Aptitud.
Si l'edifici té deficiències greus, s'han de realitzar les obres necessàries per corregir-les.
Un cop acabades les obres s'ha de tramitar el Certificat d'Aptitud.
El Certificat d'Aptitud té una vigència de 10 anys.